هلدینگ مهاجرت و سرمایه گذاری Golden Education

قوانین وزارت بهداشت ایران
آموزشی

مهم ترین قوانین وزارت بهداشت ایران در رابطه با تحصیل در خارج از ایران

مهم ترین قوانین وزارت بهداشت ایران در رابطه با تحصیل در خارج از ایران ۱ _ دوره های پادفک و کالج و پریمدیکال فاقد اعتبار برای وزارت میباشد ۲ _ تحصیل در دانشگاه های مورد

توضیحات بیشتر »
Scroll to Top